Advised Postdocs and Graduate Students (42)

  • Current Postdocs (2, Tsinghua)

Hongfei Cui

Guangyu Wang

  • Current PhD students (14, Tsinghua)

Zicheng Wang

Zehua Liu

Congmin Zhu

Yuqing Yang

Xu Min

Mengmeng Wu

Yujuan Feng

Hao Wang

Zheng Zhong

Ken Xie

Xiaohong Liu

Shiyu Huang

Xuan Zhang

Jiangshao Gu

 

  • Current Master students (3, Tsinghua)

Yu Huang

Huaze Lou

Ke Wang

 

  • Former Postdocs (5, USC)

Ying Wang (Professor, Department of Automation, Xiamen University)

Rui Jiang (Associate Professor, Department of Automation, Tsinghua University)

Debo Dutta (Senior Scientist, Cisco)

Minghua Deng (Professor, Department of Mathematics, Peking University)

Lei Zhuge (Countrywide)

 

  • Former Graduated PhD students (16, USC)

Hyun-Ju Lee (Professor, Department of Computer Science, Gwangju Inst. Of Tech, Korea),

Hua Yang (China Banking Regulatory Commission)

Bingwen Lu (Pfizer),

Shipra Metah,

Yunhu Wan (SAP/NCI),

Shih-Chieh Su (Fair Isaac Co),

Lijuan Mo (Private Business Owner),

Yangho Chen (Microsoft),

Xiaolin Hao (Facebook),

Tade Souaiaia (Assistant Professor, SUNY Down State Medical School),

Kjong Lehmann (ETH Zurich),

Sungje Cho (Amazon)

Feng Zeng (Assistant Professor, Department of Automation, Xiamen University)

Misagh Bagheria,

Zohreh Irannia,

Haifeng Chen

 

  • Former MS students (2)

Linhao Jiang (Tsinghua)

Henry Dong (USC)