Advised Postdocs and Graduate Students (46)

Current Postdocs (2, Tsinghua)

Guangyu Wang

Congmin Zhu

 

Current PhD students (10, Tsinghua)

Yujuan Feng

Zheng Zhong

Ken Xie

Xiaohong Liu

Shiyu Huang

Xuan Zhang

Jiangshao Gu

Yimin Xu

Jiahao Zhu

Xiaohao Mao

 

Current Master students (3, Tsinghua)

Yu Huang

Ke Wang

Weijie He

 

 

Former Postdocs (5, USC & Tsinghua)

Ying Wang (Professor, Department of Automation, Xiamen University)

Rui Jiang (Associate Professor, Department of Automation, Tsinghua University)

Debo Dutta (Senior Scientist, Cisco)

Minghua Deng (Professor, Department of Mathematics, Peking University)

Lei Zhuge (Countrywide)

Hongfei Cui (Assistant Professor, University of Science and Technology Beijing)

 

Former Graduated PhD students & Postdocs (22, USC & Tsinghua)

Hyun-Ju Lee (Professor, Department of Computer Science, Gwangju Inst. Of Tech, Korea),

Hua Yang (China Banking Regulatory Commission)

Bingwen Lu (Vividion Therapeutics),

Shipra Metah,

Yunhu Wan (NCI),

Shih-Chieh Su (Fair Isaac Co),

Lijuan Mo (Private Business Owner),

Yangho Chen (Amazon),

Xiaolin Hao (Facebook),

Tade Souaiaia (Assistant Professor, SUNY Downstate Medical School),

Kjong Lehmann (ETH Zurich),

Sungje Cho (Groupon)

Feng Zeng (Assistant Professor, Department of Automation, Xiamen University)

Misagh Bagheria (Self-driving cars),

Zohreh Irannia,

Haifeng Chen (Google)

Zehua Liu (Postdoc, Harvard Medical School)

Mengmeng Wu (Assistant Professor, University of Science and Technology Beijing)

Zicheng Wang (Postdoc, Columbia University)

Henry Dong,

Yuqing Yang (Sougou)

Xu Min (IBM China)

 

Former MS students (3)

Linhao Jiang (start up)

Hao Wang

Huaze Lou