Advised Postdocs and Graduate Students (52)

Current PhD students (12, Tsinghua)

Xiaohong Liu

Shiyu Huang

Xuan Zhang

Jiangshao Gu

Yimin Xu

Jiahao Zhu

Xiaohao Mao

Yuze Gao

Baiqi Chenli

Rong Han

Si Zheng

Weijie He

 

Current Master students (4, Tsinghua)

Wenkai Li

Zheng Zhong

Lingjun Luo

Qihan Guo

 

Former Postdocs (8, USC & Tsinghua)

Ying Wang (Professor, Department of Automation, Xiamen University)

Rui Jiang (Associate Professor, Department of Automation, Tsinghua University)

Debo Dutta (Senior Scientist, Cisco)

Minghua Deng (Professor, Department of Mathematics, Peking University)

Lei Zhuge (Countrywide)

Hongfei Cui (Assistant Professor, University of Science and Technology Beijing)

Guangyu Wang (Professor, Beijing Post and Communication University)

Congmin Zhu (Assistant Professor, Capital Medical University)

 

Former Graduated PhD students (23, USC & Tsinghua)

Hyun-Ju Lee (Professor, Department of Computer Science, Gwangju Inst. Of Tech, Korea),

Hua Yang (China Banking Regulatory Commission)

Bingwen Lu (Vividion Therapeutics),

Shipra Metah,

Yunhu Wan (NCI),

Shih-Chieh Su (Fair Isaac Co),

Lijuan Mo (Private Business Owner),

Yangho Chen (Amazon),

Xiaolin Hao (Facebook),

Tade Souaiaia (Assistant Professor, SUNY Downstate Medical School, New York, USA),

Kjong Lehmann (PI/Assistant Professor, University of Cologne, Germany)

Sungje Cho (Groupon)

Feng Zeng (Assistant Professor, Department of Automation, Xiamen University)

Misagh Bagheria (Self-driving cars),

Zohreh Irannia,

Henry Dong,

Haifeng Chen (Google)

Zehua Liu (Postdoc, Harvard Medical School, Boston, USA)

Mengmeng Wu (Ali Health)

Zicheng Wang (Postdoc, Columbia University, New York, USA)

Yuqing Yang (Assistant Professor, Beijing Post and Communication University)

Xu Min (IBM China)

Yujuan Feng (Assistant Professor, Beijing University of Technology)

Ken Xie (Postdoc, Weizmann Institute of Science, Israel)

 

Former MS students (5)

Linhao Jiang (start up)

Hao Wang

Huaze Lou

Yu Huang (Tencent)

Ke Wang