Advised Postdocs and Graduate Students (35)

  • Current PhD students (9, Tsinghua)

Zicheng Wang

Zehua Liu

Congmin Zhu

Yuqing Yang

Xu Min

Mengmeng Wu

Yujuan Feng

Hao Wang

Zheng Zhong

  • Current Master students (4, Tsinghua)

Linhao Jiang

Jiangshao Gu

Huaze Lou

Ken Xie

  • Current PhD students (4, USC)

Misagh Bagheria,

Zohreh Irannia,

Haifeng Chen,

Henry Dong

  • Former Postdocs (5, USC)

Ying Wang (Associate Professor, Department of Automation, Xiamen University)

Rui Jiang (Associate Professor, Department of Automation, Tsinghua University)

Debo Dutta (Senior Scientist, Cisco)

Minghua Deng (Professor, Department of Mathematics, Peking University)

Lei Zhuge (Countrywide)

  • Former Graduated PhD students (13, USC)

Hyun-Ju Lee (Associate Professor, Department of Computer Science, Gwangju Inst. Of Tech, Korea),

Hua Yang (China Banking Regulatory Commission)

Bingwen Lu (Pfizer),

Shipra Metah,

Yunhu Wan (SAP/NCI),

Shih-Chieh Su (Fair Isaac Co),

Lijuan Mo (Private Business Owner),

Yangho Chen (Microsoft),

Xiaolin Hao (Facebook),

Tade Souaiaia (USC),

Kjong Lehmann (Sloan Kettering Cancer Center),

Sungje Cho (Amazon)

Feng Zeng (Assistant Professor, Department of Automation, Xiamen University)